Photo
โตเกียว (ชินจูกุ)
Photo
ภูเขามิโนบุ / มิโนบุ
 • โตเกียว (ชินจูกุ)
 • ภูเขามิโนบุ

ผู้ใหญ่ 3,600 เยน, เด็ก 1,800 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 3 ชั่วโมง 20 นาที)

 • ภูเขามิโนบุ
 • โตเกียว (ชินจูกุ)

ผู้ใหญ่ 3,600 เยน, เด็ก 1,800 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 3 ชั่วโมง 20 นาที)

 • โตเกียว (ชินจูกุ)
 • มิโนบุ

ผู้ใหญ่ 3,600 เยน, เด็ก 1,800 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

 • มิโนบุ
 • โตเกียว (ชินจูกุ)

ผู้ใหญ่ 3,600 เยน, เด็ก 1,800 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที)


เกี่ยวกับบริเวณภูเขามิโนบุ / มิโนบุ

มิโนบุเป็นหนึ่งในจุดหมายการเดินทางที่แนะนำมากที่สุด ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของภูเขาไฟฟูจิ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงจากชินจูกุ (โตเกียว) โดยรถด่วน มิโนบุเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นจุดชมซากุระและใบไม้เปลี่ยนสีสวยที่สุดแห่งหนึ่ง ทำให้มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาเยี่ยมชมมิโนบุในช่วงฤดูใบไม้ผลิ คุณยังสามารถเพลิดเพลินกับการปีนเขามิโนบุด้วยการเดินเท้า หรือนั่งกระเช้าลอยฟ้าไปยังยอดเขา เพื่อชมทัศนียภาพอันงดงามของภูเขาไฟฟูจิ

 • ภูเขามิโนบุ / มิโนบุ
 • ภูเขามิโนบุ / มิโนบุ

มิโนบุเป็นหนึ่งในจุดท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่ง มีพระสงฆ์มากมาย รวมทั้งมีผู้ที่นับถือศาสนาพุทธมาเยี่ยมชมตลอดปี ดังนั้นคุณจะเห็นพระสงฆ์จำนวนมากในเมืองมิโนบุ จุดท่องเที่ยวแนะนำที่นิยมมากที่สุดอันดับแรก คือ วัดคุออนจิ (Kuonji temple) เป็นวัดหลักสำคัญของญี่ปุ่น Nichiren-shu ในเส้นทางปีนเขามีวัดหลายแห่งตั้งอยู่ระหว่างทางและจะมีพระสงฆ์คอยต้อนรับอย่างเป็นมิตรในแต่ละวัด

 • ภูเขามิโนบุ / มิโนบุ
 • ภูเขามิโนบุ / มิโนบุ

ในช่วงฤดูใบไม้ผลิคุณสามารถเพลิดเพลินไปกับการชมดอกซากุระ ที่วัดคุออนจิถือเป็นจุดชมซากุระที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น

Kiso Fukushima

มิโนบุถือเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดในการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการท่องเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับ
โดยออกเดินทางแต่เช้าและยังสามารถกลับมาโตเกียวได้ง่ายและสะดวกในตอนเย็น

 • โตเกียว (ชินจูกุ)
 • ภูเขามิโนบุ

ผู้ใหญ่ 3,600 เยน, เด็ก 1,800 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 3 ชั่วโมง 20 นาที)

 • ภูเขามิโนบุ
 • โตเกียว (ชินจูกุ)

ผู้ใหญ่ 3,600 เยน, เด็ก 1,800 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 3 ชั่วโมง 20 นาที)

 • โตเกียว (ชินจูกุ)
 • มิโนบุ

ผู้ใหญ่ 3,600 เยน, เด็ก 1,800 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

 • มิโนบุ
 • โตเกียว (ชินจูกุ)

ผู้ใหญ่ 3,600 เยน, เด็ก 1,800 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที)


 • ภูเขามิโนบุ / มิโนบุ
 • ภูเขามิโนบุ / มิโนบุ
 • ภูเขามิโนบุ / มิโนบุ