ตั๋ว "โคมากะทาเกะเซ็นโจจิกิคาร์"

Photo

รถบัสด่วน + รถประจำทาง + เคเบิ้ลคาร์ + คูปองส่วนลด

นี่คือชุดตั๋วโดยสารสุดคุ้มที่ประกอบด้วยตั๋วโดยสารเคเบิ้ลคาร์ไปยังเซ็นโจจิกิที่เป็นแหล่งกำเนิดพืชภูเขากับตั๋วโดยสารรถบัสด่วนไป-กลับ (ชินจูกุ-เมืองโคมากาเนะ / ทางแยกต่างระดับโคมากาเนะ)

 ค่าตั๋วโดยสาร

ผู้ใหญ่ : 10,000 เยน / เด็ก: 5,000 เยน
ตั๋วชุดนี้จำหน่ายที่สถานีรถบัสด่วนพิเศษชินจูกุ (New South Exit)

ตั๋วชุดนี้ประกอบด้วย

• ตั๋วโคมะกาทาเกะโรปเวย์แบบไป-กลับ
• รถประจำทางไป-กลับระหว่างสถานีรถไฟโคมากาเนะ-สถานีรถไฟชิราบิไดระ
• ตั๋วโดยสารรถบัสด่วนไป-กลับ (ชินจูกุ-เมืองโคมากาเนะ/ทางแยกต่างระดับโคมากาเนะ)
• แถมคูปองส่วนลดสำหรับออนเซ็นและของฝาก

Direction
 การเดินทางไปยังเซ็นโจจิกิ

สถานีรถบัสด่วนพิเศษชินจูกุ (รถบัสด่วน : ประมาณ 3 ชั่วโมง 50 นาที) → ป้ายรถเมล์โคมากาเนะ (รถประจำทาง : ประมาณ 45 นาที) → สถานีรถไฟชิราบิไดระ (โคมะกาทาเกะโรปเวย์ : ประมาณ 8 นาที) → เซ็นโจจิกิ

  รถบัสด่วน รถประจำทาง เคเบิ้ลคาร์
ระยะเวลาเดินรถ ใช้เวลาเดินรถประมาณ
30 นาที
* รวมถึงเที่ยวรถที่ป้ายทางแยก
โคมากาเนะ
ใช้เวลาเดินรถประมาณ
30 นาที
ใช้เวลาเดินรถประมาณ
30 นาที
เที่ยวแรก/
เที่ยวสุดท้าย
ออกจากชินจูกุ 6.45
(ไปโคมากาเนะ)

ออกจากเมืองโคมากาเนะ 19.00
(เที่ยวแรกจากโคมากาเนะ)
ออกจาก
หน้าสถานีโคมากาเนะ 7.00

ออกจาก
สถานีชิราบิไดระ 17.20
ออกจาก
สถานีชิราบิไดระ 8.00

ออกจาก
สถานีเซ็นโจจิกิ 17.00
 ค่าตั๋วโดยสาร

ผู้ใหญ่ : 10,000 เยน / เด็ก: 5,000 เยน
ตั๋วชุดนี้จำหน่ายที่สถานีรถบัสด่วนพิเศษชินจูกุ (New South Gate)